Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Tilaajayritys varmistaa vaatimuksillaan, että jokainen työntekijä, palvelutoimittaja ja yhteistyökumppani voi tehdä työtään turvallisessa työympäristössä. Lähettäjää sitovat työturvallisuuslain, tiekuljetussopimuslain ja vaarallisten aineiden kuljettamista koskevan lain velvoitteet sekä kuljetussopimus.

Tavarankuljetuksen tilaajan tai tämän edustajan tehtävä ennen kuljetuksesta sopimista on selvittää, että kuljetuksen suorittajalla on tarvittava lupa tai oikeus suorittaa kuljetus EU:n tavaraliikennelupa-asetuksessa tarkoitettuna kabotaasiliikenteenä. Lisäksi on selvitettävä, että kuljetuksen suorittaja on merkitty arvonlisäverolain mukaiseen rekisteriin, jos se on siihen velvollinen kyseisestä myynnistä.

Sopimusta ei saa tehdä, jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty. Sopimusta ei saa tehdä, jos kuljetuksen tilaaja tietää, ettei sopimuksen toinen osapuoli aio täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana (tilaajavastuulaki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)).

Lähettäjän on annettava rahdinkuljettajalle asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen tullimääräysten ja muiden virallisten määräysten noudattamiseksi ennen tavaran luovuttamista vastaanottajalle. Lähettäjä vastaa kuljettajalle vahingosta, joka on aiheutunut edellä tarkoitetun asiakirjan puuttumisesta.

Lähettäjä on vastuussa tuotteen pakkaamisesta niin, että se kestää ahtauksessa, terminaalikäsittelyssä ja kuljetuksen aikana esiintyvät tavanomaiset rasitteet sekä lainmukaisen sidonnan ja/tai tuennan kuormatilassa.

Lisäksi työnantajien tulee huolehtia siitä, että kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuvat henkilöt tuntevat riittävän hyvin työtehtäviään koskevat kuormaukseen liittyvät säännökset.

Lähettäjällä on oikeus kuljetuksen aikana määrätä tavarasta antamalla kuljettajalle ohjeita esimerkiksi kuljetuksen keskeyttämisestä, määräpaikan muuttamisesta tai aikatauluista (ottaen huomioon toimituslausekkeen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)).

Kuljetuksen tilaaja antaa kuljetettavasta tavarasta mahdollisimman tarkat tiedot kuljetuksen suorittajalle. Kuljetettavan tavaran paino ja mitat sekä muut erikoistiedot tulee kertoa kuljetuksen suorittajalle tilausvaiheessa.

Hyvällä vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys sujuvaan ja turvalliseen yhteistyöhön – tiedonkulku ja yhteisymmärrys asioista on erityisen tärkeää.

Vaaralliset aineet

Vaarallisilla aineilla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tarkoitetaan aineita, jotka räjähdys-, palo- tai säteilyherkkyytensä, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun ominaisuutensa takia saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Jos lähettäjä antaa vaarallista ainetta kuljetettavaksi, hänen tulee ilmoittaa rahdinkuljettajalle vaaran luonne sekä tarpeelliset varotoimet. Jos tällaista ilmoitusta ei ole merkitty rahtikirjaan, lähettäjän on muulla tavoin varmistauduttava siitä, että rahdinkuljettaja tietää tavaran kuljetukseen liittyvän vaaran.

Vaarallisten aineiden varoituslipukkeita.
Lataa opas